Menuikona menu

Na szkolenia liderskie zapraszany jest jeden przedstawiciel urzędu gminy z ewidencji ludności i z USC. Jeśli gmina chciałaby wysłać więcej osób to czy jest to możliwe? 

Nie ma możliwości delegowania większej liczby urzędników gminnych na szkolenia stacjonarne w ramach programu pl.ID. Powyższe założenie wynika z potrzeby przeszkolenia przedstawicieli 2,5 tys. gmin w małych i efektywnych grupach edukacyjnych,  po maksymalnie 30 osób. Model liderski ze wsparciem e-learningu został z sukcesem wypróbowany przy dużych wdrożeniach. Jesteśmy przekonani, że jest wystarczający.

Kto pokryje koszty szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń e-learningowych? Za co zapłaci samorząd? 

Zarówno szkolenia stacjonarne w Łodzi, jak i szkolenie na platformie e-learningowej będą bezpłatne dla uczestników. Dodatkowo podczas szkolenia zapewniony będzie bezpłatnie obiad i serwis kawowy. Koszty samorządu będą dotyczyć samej delegacji (dojazdu oraz – jeśli zaistnieje taka konieczność – noclegu). W przypadku konieczności zakwaterowania uczestnicy szkoleń będą mogli liczyć na wsparcie Centralnego Ośrodka Informatyki w wyborze odpowiedniego miejsca.

Czy szkolenia obejmą informatyków pracujących w gminach?

Nie, szkolenia wdrożeniowe programu pl.ID kierowane są tylko do osób merytorycznie zaangażowanych w obsługę obywateli oraz zasilanie rejestrów objętych ww. projektem.
W przeciwieństwie do projektu pl.ID-polska ID karta, zakres wsparcia ze strony lokalnych administratorów sieci w dużej mierze ograniczy się do zapewnienia podstawowych narzędzi (odpowiednio skonfigurowana stacja robocza wraz z oprogramowaniem, czytnik kart, skaner, drukarka). Informatycy nie będą potrzebowali zatem specjalnego szkolenia.

Czy szkolenia e-learningowe będą wiązały się z dodatkowymi kosztami?

Nie, szkolenia e-learningowe będą całkowicie bezpłatne. 

Jeśli okaże się, że termin wejścia w życie programu pl.ID  będzie znowu przesunięty, czy organizator szkolenia zwróci poniesione koszty gminie?

Szkolenia rozpoczną się w momencie ukończenia prac programistycznych, a więc wtedy gdy system będzie w pełni gotowy. Stanie się to bezpośrednio (6 miesięcy) przed pełnym uruchomieniem SRP. Takie ryzyko zatem nie istnieje. Szkolenie będzie się odbywało z wykorzystaniem w pełni działającej aplikacji i od momentu rozpoczęcia szkoleń środowisko ćwiczeniowe aplikacji będzie dostępne dla wszystkich urzędników.

Czy szkolenie stacjonarne w Łodzi obejmie pracowników Urzędów Wojewódzkich sprawujących nadzór nad ewidencjami i czy jest tak potrzeba?

Nie przewidujemy szkoleń dla pracowników Urzędów Wojewódzkich. Szkolenia są zaplanowane dla przyszłych użytkowników nowego systemu Rejestrów Państwowych – czyli dla pracowników usc, ewidencji ludności oraz referatów wydających dowody osobiste.
Plan szkoleń zakłada udział pracowników urzędów gminnych, którzy będą wykorzystywać nową aplikację w swojej codziennej pracy.

Szkolenia były już przeprowadzane (dotyczyły aplikacji ZMOKU). Na czym mają polegać kolejne szkolenia?

Zakres projektu pl.ID uległ zmianie i optymalizacji, systemy powstające w jego ramach będą zatem inne. Co najważniejsze sama aplikacja dla użytkowników końcowych będzie się znacznie różniła od ZMOKU. Wynika to nie tylko ze znacznego usprawnienia systemu, ale także ze zmian prawnych, które wejdą w życie w 2015 roku. Jesteśmy przekonani, że zmiany te będą bardzo korzystne dla pracy urzędów, a korzystanie z aplikacji będzie łatwiejsze.
Poprzednio szkolenia były skierowane głównie do informatyków ze względu na konieczność utrzymywania i administrowana rozbudowanym systemem lokalnym (w tym gminnej infrastruktury bazodanowej) oraz instalowania aplikacji na komputerach. Obecnie w projekcie ciężar administracji systemem oraz sprzętem zostaje całkowicie zdjęty z gmin i będzie spoczywał na MSW. Szkolenia będą więc w całości poświęcone zagadnieniom merytorycznym – nowym procedurom i obsłudze zmodernizowanej aplikacji.

Co się stanie w przypadku gdy osoba wytypowana do szkolenia z pewnych powodów nie będzie mogła w nim uczestniczyć w wyznaczonym terminie? Czy można podać również osobę, która ją zastąpi? 

Na obecnym etapie prosimy o wyznaczenie jednej osoby, zgodnie z tymi kryteriami: osoba merytoryczna, wykonująca działania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych lub rejestracji stanu cywilnego obywateli, która w codziennej pracy będzie zasilać i aktualizować rejestr centralny.  Najlepiej jeśli będzie to kierownik odpowiedzialny za dany obszar, ale nie jest to konieczne.

Czy szkolenia są obowiązkowe? 

Tak. Szkolenia nie dotyczą tylko obsługi aplikacji ŹRÓDŁO, ale także nowych procedur związanych z wdrażanym w ramach programu pl.ID Systemem Rejestrów Państwowych. Jest to ogromna zmiana organizacyjna dla całej administracji. Zadania te wynikają z prac zleconych rządu dla samorządu. 

Jeśli gmina nie decyduje się na korzystanie ze ŹRÓDŁA, tylko z aplikacji alternatywnej, czy musi wziąć udział w szkoleniach?

Tak, jak już wspominaliśmy – uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych oraz tych online, jest obowiązkowe dla wszystkich urzędników objętych programem pl.ID.

Dlaczego szkolenia nie odbywają się w miastach wojewódzkich? Takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze z punktu widzenia gmin. 

Zostawienie całego ciężaru szkolenia urzędom wojewódzkim jest niemożliwe ze względu na konieczność zagwarantowania jednolitego standardu i jakości szkoleń. Taki model szkolenia byłby także bardzo kosztowny i długotrwały. Tak więc ze względów jakościowych, organizacyjnych, finansowych i z uwagi na krótki czas na przygotowania, szkolenia stacjonarne odbywać się będą w jednej lokalizacji, tj.  w Łodzi. 

Czy terminy szkoleń w Łodzi będą tak wyznaczane, by pracownicy z jednego województwa, czy powiatu mogli uczestniczyć w nich w tym samym czasie, np. by można było dojechać w tym samym terminie z innymi pracownikami sąsiednich gmin?

Oczywiście. Staramy się tak układać plan szkoleń, aby pracownicy z jednego powiatu mogli uczestniczyć w szkoleniach w tym samym czasie. Proszę jednak pamiętać, że szkolenia zostały podzielone na dwa bloki: szkolenia z zakresu Ewidencji Ludności i Rejestru Dowodów Osobistych (lipiec- sierpień) oraz szkolenia z Bazy Usług Stanu Cywilnego (późniejsze terminy). Dodatkowo, osoby, które zostały wyznaczone przez gminy na szkolenia z obu bloków rozpoczną swoje szkolenie od września. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia szczegółowego harmonogramu szkoleń. Na początku maja będziemy rozsyłać zaproszenia do pracowników gmin wyznaczonych na szkolenia EL/RDO na adresy mailowe podane przez koordynatorów wojewódzkich.

Czy jeśli wyznaczona osoba nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu wyznaczonym terminie (z powodu urlopu-terminy szkoleń wypadać mają głównie w sezonie urlopowym), to czy będzie mogła pojechać na szkolenie w innym terminie (nie chodzi o zmianę pracownika tylko terminu szkolenia).

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana wyznaczonego terminu, po uprzednim ustaleniu nowego terminu z naszym Zespołem. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia szczegółowego harmonogramu szkoleń, na początku maja będziemy rozsyłać zaproszenia do pracowników gmin wyznaczonych na szkolenia EL/RDO na adresy mailowe podane przez koordynatorów wojewódzkich. Zmiana wyznaczonego terminu szkolenia możliwa jest jedynie w uzasadnionych przypadkach takich jak choroba lub zaplanowany i wcześniej zaakceptowany przez przełożonego urlop.

Czy możliwe będzie wysłanie innej osoby na szkolenie w zastępstwie (oczywiście pracującej w jednym z tematycznych obszarów), gdyby osoba wskazana na szkolenie z różnych powodów nie mogła w nim uczestniczyć?

W uzasadnionych przypadkach (choroba lub inne zdarzenie losowe) możliwe będzie wysłanie innego pracownika na szkolenie w zastępstwie. Jeśli taka zmiana miałby nastąpić do tygodnia przed wskazanym terminem szkolenia wystarczy przekazać taką wiadomość drogą mailową przez koordynatora wojewódzkiego. Jeśli zmiana nastąpiłaby później, poza mailem od koordynatora, będziemy wymagać, aby osoba przyjeżdżająca w zastępstwie miała ze sobą odpowiednie upoważnienie z pieczęcią gminy. Wzór takiego upoważnienia prześlemy w późniejszym terminie. Zależy nam, aby liderzy z każdej gminy mieli szansę na udział w szkoleniu.

Czy informacje okazały się przydatne?

Jeżeli powyższe odpowiedzi nie rozwiały Twoich wątpliwości, skontaktuj się z nami! Przejdź do zakładki Kontakt i podziel się swoimi wątpliwościami.