Menuikona menu

Kanoniczny model danych

Zgodnie z założeniami programu pl.ID System Rejestrów Państwowych umożliwia upoważnionym do tego podmiotom zewnętrznym korzystanie z informacji gromadzonych w rejestrach. Aby jednak współpraca przebiegała zgodnie z nowymi standardami oraz zapewniała wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości danych, konieczne jest spełnienie określonych wytycznych niezbędnych do poprawnego współdziałania. Dla wygody użytkowania zostały one zebrane w paczkę zawierającą:

  • pliki WSDL opisujące intrerfejsy webserwisów,
  • pliki XSD prezentujące model danych używanych w webserwisach,
  • zasady wersjonowania dla plików WSDL i XSD.

Aby uzyskać dostęp do tych informacji, konieczny jest kontakt z Ministerstwem Cyfryzacji. Procedura dostępu różni się dla poszczególnych podmiotów i przebiega w następujący sposób:

 

PRODUCENCI APLIKACJI WSPIERAJĄCYCH / ALTERNATYWNYCH

Każdy dostawca aplikacji zainteresowany umożliwieniem komunikacji Aplikacji Wspierających z SRP jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenie potrzeby dostępu do informacji, zawierającego:

Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy osoby dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Ewidencji Państwowych
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
z dopiskiem: Aplikacje Wspierające programu pl.ID

Po formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosku przez Ministerstwo Cyfryzacji zostanie udostępniony pakiet dokumentacji, w skład którego wchodzą następujące dokumenty:

  • paczka zawierająca definicję interfejsów komunikacyjnych dla usług udostępnienia (w tym subskrypcje), wyszukiwania i weryfikacji danych z PESEL i RDO i/lub pliki XSD określające strukturę pliku XML wymaganą do migracji aktów do BUSC
  • wniosek producenta Aplikacji Wspierającej (AW) o dostęp do środowiska testowego Systemu Rejestrów Państwowych (certyfikaty do środowiska produkcyjnego będą w posiadaniu gmin)
  • instrukcję wypełniania wniosku.

Jednocześnie zwracam uwagę, że w najbliższym czasie podmioty, które pozytywnie przeszły ocenę wniosku, otrzymają także dodatkowe dokumenty, tj.:

  • biznesowy opis usług sieciowych
  • lista kodów i komunikatów błędów z podziałem na poszczególne usługi.

Polityka certyfikacji dostępna jest pod tym linkiem

 

INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE KORZYSTAJĄCE Z APLIKACJI ŹRÓDŁO

Dla podmiotów, które nie zamierzają w swoim środowisku budować systemu komunikującego się z Systemem Rejestrów Państwowych za pomocą usług WebService (API), możliwy będzie dostęp do rejestrów za pomocą aplikacji ŹRÓDŁO. Będzie ona dostępna zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej. Autoryzacja użytkownika odbywać się będzie za pomocą certyfikatu zapisywanego na karcie kryptograficznej przez Centrum Certyfikacji MC. Na wnioskującym spoczywać będzie obowiązek zaopatrzenia się w czytnik kart oraz samą kartę kryptograficzną. Uwaga! Aplikacja ŹRÓDŁO dostępna będzie wyłącznie poprzez wewnętrzne, dedykowane sieci.

O uzyskanie dostępu do systemu i otrzymanie certyfikatu wnioskuje osobiście każdy użytkownik. W tym celu powinien wypełnić odpowiedni Wniosek o dostęp do SRP (dostępny tutaj) i przesłać go do Centrum Certyfikacji MC. Szczegółowe informacje na temat zasad przekazywania wniosku znajdują się w instrukcji umieszczonej bezpośrednio nad ww. formularzem. Do wniosku należy dołączyć kartę kryptograficzną wraz ze sterownikami, szczegółowe informacje na ten temat rodzaju kart i warunków, które muszą spełniać znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dostęp do SRP – Użytkownicy instytucjonalni.

Osoby, które posiadają kartę kryptograficzną z certyfikatem wydanym przez Centrum Certyfikacji MC mogą ją zrecertyfikować (odnowić certyfikat) poprzez stronę cc.msw.gov.pl. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu certyfikacji dostępne są w zakładce Centrum Certyfikacji w dziale Centrum Pomocy lub bezpośrednio pod tym linkiem.

W przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie, również należy wypełnić Wniosek o dostęp do SRP – Użytkownicy instytucjonalni i przekazać do Centrum Certyfikacji MC.

Polityka certyfikacji dostępna jest pod tym linkiem

 

INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE KORZYSTAJĄCE Z WEBSERVICE (API)

Podmioty korzystające z systemów zewnętrznych powinny posiadać certyfikaty dla systemu. Ta grupa certyfikatów służąca do komunikacji pomiędzy SRP a innymi systemami jest wystawiana w pliku i jednoznacznie identyfikuje łączący się z systemem SRP podmiot oraz jego rodzaj.

W celu uzyskania dostępu do SRP i certyfikatu dla systemu należy wypełnić i przesłać do Centrum Certyfikacji MC Wniosek o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) – Systemy instytucjonalne (dostępny tutaj). Zasady wypełniania wniosku zostały określone w Instrukcji wypełniania wniosku o dostęp do SRP – Systemy instytucjonalne (dostępnej tutaj). Wraz z wnioskiem należy dostarczyć nośniki, na których zostaną zapisane certyfikaty. Dopuszczalnymi nośnikami są płyty CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW oraz pamięć flash. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku o dostęp do SRP – Systemy instytucjonalne. Po pozytywnej weryfikacji Wniosku przez MC wskazany przedstawiciel Instytucji otrzyma pliki WSDL i XSD wraz z dokumentacją uzupełniającą.

Polityka certyfikacji dostępna jest pod tym linkiem