Menuikona menu

Prezentacja programu

ikona

Czym jest program pl.ID?

Program pl.ID to kontynuacja wieloletnich działań, których celem jest modernizacja systemów informatycznych, w których prowadzone były rejestry PESEL oraz dowodów osobistych. Podstawowy zakres programu obejmuje integrację i przebudowę rejestrów publicznych w Polsce (budowa Systemu Rejestrów Państwowych – SRP), w tym referencyjnego zasobu danych osób fizycznych znajdującego się w systemie PESEL i ściśle z nim związanych systemach informacyjnych.

Od lutego 2013 roku jednostką odpowiedzialną za realizację programu pl.ID jest należący do Grupy MSW Centralny Ośrodek Informatyki. Wdrożenie zmian wypracowanych w ramach programu pl.ID planowane jest na 1 marca 2015 r.

Program pl.ID –zmiany względem projektu pl.ID – polska ID karta

Zadania dodane:

ikona plus

Kompleksowa modernizacja Centrum Personalizacji Dokumentów MSW

Przebudowa Centralnego Rejestru Sprzeciwów i Systemu Odznaczeń Państwowych

Doposażenie infrastruktury klucza publicznego

Zadania usunięte:

ikona minus

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego

 

Program pl.ID obejmuje swoim zakresem m.in.:

 • modernizację infrastruktury centralnej (serwerownie),
 • prace na kluczowych rejestrach państwowych MSW, w tym:
  • modernizacja rejestru PESEL,
  • modernizacja Rejestru Dowodów Osobistych (RDO),
  • budowa Systemu Odznaczeń Państwowych (SOP),
  • budowa Centralnego Rejestru Sprzeciwów (CRS),
  • budowa Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC),
 • optymalizacja Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU),
 • dostawa infrastruktury IT do gmin wraz z wdrożeniem,
 • modernizacja Centrum Personalizacji Dokumentów MSW.
ikona

Jaki jest cel programu pl.ID?

Główne cele programu pl.ID to:

 • usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy, dzięki przebudowie, standaryzacji i integracji procesów zachodzących wewnątrz administracji. W rezultacie zwiększy się dostępność usług elektronicznych oraz zakres informacji gromadzonych w administracji publicznej dla obywateli,
 • integracja rejestrów państwowych (SRP), która zapewni referencyjność rejestrów w zakresie danych o osobach (PESEL) zgodnie z art. 7 ustawy o ewidencji ludności,
 • stworzenie możliwości technicznych dla przyszłego wdrożenia systemu elektronicznej tożsamości (e-ID),
 • poprawa jakości danych w ewidencjach państwowych,
 • usprawnienie codziennej pracy urzędników, a dzięki temu oszczędność czasu i papieru.
ikona

Jakie są zalety program pl.ID?

Główną zaletą programu pl.ID jest uproszczenie wewnętrznych procesów IT, co znaczenie usprawni codzienną pracę każdego urzędnika w Polsce. Efekty tych zmian to m.in.:

infografika zalety plid

ikona

Umożliwienie każdemu urzędnikowi znalezienie wszystkich informacji potrzebnych do sprawnej obsługi obywatela. Wszystko to dzięki gromadzeniu danych w jednym, centralnym systemie.

ikona

Usprawnienie codziennych czynność dzięki przebudowie procesów administracyjnych.

ikona

Ułatwienie przepływu informacji i dokumentów między poszczególnymi użytkownikami dzięki standaryzacji i integracji procesów administracyjnych w całym kraju.

ikona

W ramach programu pl.ID powstanie system teleinformatyczny, który będzie obsługiwać ewidencję ludności, dowody osobiste, rejestrację stanu cywilnego. System ten zapewni efektywne zarządzanie informacjami zawartymi w rejestrach na wszystkich etapach – od zasilania rejestru do udostępniania informacji i realizacji usług.

System będzie m.in.:

 • referencyjny – będzie gromadzić aktualne dane, zarówno osobowe, jak i związane ze statusem prawno-administracyjnym obywateli, dzięki temu będzie stanowić podstawowe i wiarygodne źródło informacji dla innych rejestrów,
 • bezpieczny – zapewni odpowiednią ochronę danych i informacji zawartych w rejestrach,
 • efektywny w udostępnianiu danych,
 • zorientowany na usługi dla ludności, gospodarki i sektora publicznego.