Menuikona menu

Finansowanie programu pl.ID

Program pl.ID jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach 7. Priorytetu – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, działanie 7.1 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Całkowite nakłady inwestycyjne programu pl.ID wynoszą 294 026 962 zł brutto i są rozłożone na lata 2009 – 2015. Środki niezbędne na zrealizowanie ww. przedsięwzięcia, finansowane są w 85% kosztów kwalifikowalnych ze źródeł unijnych (EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), a pozostałe 15% stanowi wkład z budżetu państwa.