Menuikona menu

Pytania z konferencji w Katowicach – 15 maja 2014 r.

19-05-2014

Za nami piąte już spotkanie z przyszłymi użytkownikami Systemu Rejestrów Państwowych organizowane w ramach cyklu konferencji programu pl.ID. W jego trakcie 300 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego miało okazję przedstawić swoje wątpliwości podsekretarzowi stanu MSW – Rafałowi Magrysiowi. Poniżej prezentujemy pytania, które padły podczas konferencji w Katowicach wraz z odpowiedziami. 

Zapraszamy do lektury!

 


 • Czy aplikacja ŹRÓDŁO przewiduje możliwość realizacji dodatkowych zadań wykonywanych przez organy ewidencji ludności np. sprawy oświatowe, obronność, wybory itp.?

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności sprawy dotyczące oświaty, obronności oraz wyborcze, prowadzone są w oparciu o rejestry mieszkańców, będące w gestii organów gminy. Na ten moment aplikacja ŹRÓDŁO nie realizuje opisanych funkcjonalności.

 • Jaki wpływ na nowe rozwiązania techniczne/prawne ma okoliczność, że część gmin do chwili obecnej nie wprowadziła do prowadzonych ewidencji danych byłych mieszkańców?

Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustanowiono, że zbiory meldunkowe prowadzone w systemie kartotecznym mogą być nadal prowadzone w tym systemie do czasu uzupełnienia zbiorów meldunkowych prowadzonych w systemie informatycznym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r. Ww. przepisy weszły w życie z dniem 27 maja 2001 r. i od tej daty organy gmin prowadzące ewidencję ludności zobowiązane były do przenoszenia danych z systemu kartotecznego do systemu informatycznego. Biorąc pod uwagę, że zadanie takie jest czasochłonne ustawodawca zapewnił na jego wykonanie odpowiednio długie vacatio legis. Jeżeli jednak gminy do chwili obecnej nie dopełniły ciążącego na nich obowiązku przeniesienia danych, to powinny dokonać tych uzupełnień przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Niezrealizowanie omawianego zadania przed dniem 31 grudnia 2014r. będzie miało wpływ na jakość danych przyszłego rejestru PESEL.

 • Czy konieczna będzie homologacja MSW dla aplikacji alternatywnych?

W obecnej chwili nie jest konieczna homologacja dla aplikacji alternatywnych.

 • Jaki jest dokładny etap prac legislacyjnych nad projektem nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego?

Aktualnie projekt ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego jest opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

 • Jakie były przyczyny podjęcia decyzji o likwidacji papierowych aktów stanu cywilnego?

Skierowany do uzgodnień międzyresortowych Projekt założeń projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego przewidywał, że rejestracja stanu cywilnego będzie prowadzona równolegle: w postaci papierowych aktów stanu cywilnego jak i w systemie teleinformatycznym. Do tego rozwiązania zostały zgłoszone zastrzeżenia i wątpliwości przez Rządowe Centrum Legislacji i Polskie Towarzystwo Społeczeństwa Informacyjnego. Szczególnie zwrócono uwagę na poniższe kwestie:

 • czy są to formy alternatywne rejestracji stanu cywilnego,
 • która z nich ma moc dowodową,
 • jaki jest docelowy model tej rejestracji. 

Wskazano ponadto, że utrzymywanie równolegle rejestrów papierowych i elektronicznych stanowi nie tylko podwojenie pracochłonności każdej czynności, ale dodatkowy i szybko rosnący narzut związany z synchronizacją zasobów papierowych i elektronicznych. Przyjmując zasadność tych argumentów przesądzono, że rejestracja stanu cywilnego będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.

 • Czy po 1 stycznia 2015 r. przewidywane jest wsparcie informatyczne ze strony MSW/COI – Helpdesk? 

Szczegółowe warunki asysty technicznej zapewniającej utrzymanie SRP, wsparcie użytkowników, a także wprowadzenie zmian związanych z tworzeniem nowych lub modyfikacją istniejących funkcjonalności będą określone w dokumencie umowy utrzymaniowej, która zostanie opracowana po zakończeniu fazy prac programistycznych.

 • Czy przewidziana została procedura awaryjna opisująca pracę urzędu np. w razie braku prądu?

W zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności przewiduje, że w przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestrów, spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu, rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji.

Natomiast w analogicznej sytuacji w zakresie nadania lub zmiany nr PESEL, zgodnie z art. 20 ww. ustawy, przekazanie danych następuje nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich uzyskania. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób, o którym mowa wyżej, organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu nadania lub zmiany numeru PESEL w terminie nie dłuższym niż cztery dni robocze od dnia ich uzyskania.

Projektowana ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego, reguluje takie sytuacje w przypadku odpisów aktów zgonu. Projekt w przepisach zmieniających ustawę
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przewiduje, że w sytuacji, w której, w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, zgon nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia, zgłaszający zgon składa odpis skrócony aktu zgonu w administracji cmentarza, niezwłocznie po otrzymaniu. Pochówek, w takiej sytuacji następuje na podstawie karty zgonu zawierającą adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu. Ponadto, zgodnie z art. 47. ust.2 projektowanej ustawy, jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu dwa odpisy skrócone aktu zgonu.

Niezależnie od powyższego, w ramach gwarancji wynikających z umów zawartych wykonawcą systemu oraz umów utrzymaniowych na system, zapewniona zostanie odpowiednio szybka reakcja w przypadku awarii systemu.

 • Czy planowane jest spotkanie przedstawicieli MSW z wykonawcami aplikacji alternatywnych?

Spotkanie planowane jest na czerwiec br. Dokładny termin spotkania jest w trakcie ustaleń.

 • W jaki sposób kierownik usc (zastępca) ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urzędu wobec nałożonego na niego obowiązku podpisywania aktów przenoszonych do rejestru?

Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. nowe regulacje prawne będą wymagały przeorganizowania pracy organów gmin w obszarze spraw obywatelskich, na co Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wielokrotnie wskazywało. Zgodnie z nową ustawą o ewidencji ludności, ciężar zasilania rejestru PESEL przesunie się z komórek ewidencji ludności na kierowników urzędów stanu cywilnego.

 • Czy aplikacja ŹRÓDŁO przewiduje możliwość drukowania zaświadczeń/protokołów w zakresu rejestracji stanu cywilnego?

Aplikacja ŹRÓDŁO przewiduje możliwość drukowania odpisów, zaświadczeń i protokołów z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 • Czy przewidywana jest publikacja harmonogramu testów akceptacyjnych/integracyjnych dla wykonawców aplikacji alternatywnych?

MSW przewiduje, że Pakiet Startowy dla Podmiotów Zewnętrznych w zakresie testów integracyjnych SRP będzie zawierał w szczególności:

 • Terminarz realizacji
 • Specyfikacje interfejsów komunikacyjnych
 • Scenariusze Testowe
 • Instrukcje sposobu zgłaszania błędów
 • Plan komunikacji

Ostateczna zawartość pakietu startowego jest jeszcze w trakcie ustaleń.

 • Czy wymiana informacji miedzy urzędami w ramach aplikacji ŹRÓDŁO będzie wymagała odrębnej skrzynki podawczej?

W ramach aplikacji ŹRÓDŁO przewidywany jest moduł komunikacyjny pomiędzy urzędami umożliwiający np. zlecenie migracji aktu stanu cywilnego. Moduł ten nie wymaga odrębnej skrzynki podawczej.

 • Czy aplikacja ŹRÓDŁO przewiduje kontakt z np. z e-PUAP-em, zapewniający mieszkańcom możliwość skierowania zapytania bezpośrednio do urzędu stanu cywilnego?

Aplikacja ŹRÓDŁO nie przewiduje integracji z ePUAP. Komunikacja mieszkańców z urzędem stanu cywilnego będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.

 • Czy aplikacja ŹRÓDŁO w części dotyczącej rejestracji stanu cywilnego przewiduje współpracę z aplikacjami alternatywnymi?

System Rejestrów Państwowych będzie zasilany wyłącznie poprzez internetową aplikację ŹRÓDŁO. Tym samym Aplikacje Alternatywne nie będą mogły bezpośrednio aktualizować danych w SRP. Aplikacje te będą mogły w uzasadnionym prawnie trybie pobierać dane z rejestrów oraz migrować dane do BUSC z pomocą aplikacji ŹRÓDŁO. Oznacza to, że wszystkie zadania w zakresie bezpośredniej aktualizacji danych w SRP będą musiały być wykonywane za pomocą aplikacji ŹRÓDŁO. Szczegółowe informacje już wkrótce pojawią się na stronie www.obywatel.gov.pl.

 • Czy po upływie gwarancji dla sprzętu ZMOKU wskazana zostanie firma serwisująca, czy gminy powinny ją znaleźć we własnym zakresie?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie przewiduje świadczenia usług wsparcia serwisowego dla sprzętów użyczonych gminom w ramach projektu pl.ID – polska ID karta, dla których upłynął okres gwarancji producenckiej. Jednocześnie, zgodnie z treścią porozumienia na użyczenie sprzętu, podpisanego przez MSW oraz JST (§ 5 ust. 1 oraz § 8 wzoru porozumienia), stroną zobowiązaną do zachowania trwałości Produktów Projektu jest biorący w używanie. Tym samym wszelkie uszkodzenia i awarie, wynikające z użytkowania sprzętu, powinny zostać usunięte przez gminy we własnym zakresie i na własny koszt.

Wykonana naprawa nie może pogorszyć sprzętu, który był przekazany w ramach projektu pl.ID – polska ID karta. Tym samym niedopuszczalne jest instalowanie gorszych podzespołów, niż te dostarczone w oryginale. Jednocześnie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby, posiadające odpowiednią wiedzę oraz umiejętności.

 • Czy MSW/COI przewiduje zapewnienie usługi serwisującej dla aplikacji ŹRÓDŁO?

Instalacja niezbędnych aktualizacji, oprogramowania oraz zapewnienie łączności z urządzeniami peryferyjnymi będzie spoczywała na Lokalnych Administratorach Systemu.

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności