Menuikona menu

Pytania i odpowiedzi dot. upoważnień

20-11-2014

Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi dotyczące upoważnienia do nadawania uprawnień użytkownikom systemu ŹRÓDŁO.

 


 

Czy istnieje określony wzór upoważnienia, który należy wykorzystać w celu nadania przez wójta upoważnienia pracownikowi urzędu gminy do nadawania uprawnień użytkownikom systemu ŻRÓDŁO? Jeżeli taki wzór nie istnieje, to jakie informacje takie upoważnienie powinno zawierać, np. PESEL, seria i nr dowodu osobistego upoważnionej osoby, itp.?

Upoważnienia wydawane pracownikom urzędów obsługujących organy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) nie mogą przekraczać zakresu upoważnień pierwotnych, czyli wydawanych bezpośrednio organom. Wójtowie, burmistrzowie i prezydencji miast zostali zatem upoważnieni do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w rejestrach: PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego oraz w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry. Celem upoważnienia jest dokonywanie rejestracji danych w powyżej wskazanych rejestrach, jak również nadawanie użytkownikom powyższych rejestrów i systemów teleinformatycznych określonych uprawnień do dostępu do nich.

Tylko takiej treści upoważnienia mogą wydawać swoim pracownikom wskazane powyżej organy.

Ponadto stwierdzić należy, ze imienne upoważnienie wydane dla pracownika danej jednostki organizacyjnej (tu urzędu) winno zawierać imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę komórki organizacyjnej, w której, w ramach urzędu, jest zatrudniony upoważniany pracownik.

 

Czy w przypadku gmin, w których nastąpią zmiany personalne na stanowisku wójta gminy wydawanie upoważnień dla pracowników na podstawie przekazanego przez Państwa upoważnienia przyznanego osobie, która takiej funkcji nie będzie pełnić w nowej kadencji władz samorządowych jest zasadne? Czy takie upoważnienie nie wygaśnie wraz ze zmianą personalną na stanowisku wójta/burmistrza/prezydenta, co jednocześnie będzie skutkowała koniecznością wydania kolejnego upoważnienia dla pracownika?

Czy upoważnienie dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru Stanu Cywilnego mogą być wydane na czas nieoznaczony (zgodnie z zawartą umową o pracę), czy mają być wydawane do końca kadencji wójta udzielającego upoważnienia, czy w upoważnieniu nie wskazywać okresu na jaki zostaje ono udzielone?

Wydane upoważnienia mają charakter upoważnień administracyjnych, a te stanowią szczególny rodzaj upoważnień, które wynikają wprost z przepisów ustawy i polegają na umożliwieniu innej osobie/podmiotowi/organowi działania w ramach kompetencji danego organu. Upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu organu wywiera zatem ten skutek, iż zmienia się osoba/podmiot wykonujący kompetencję organu w prawnych formach, z tym że upoważniony nie staje się przez to organem administracyjnym – nosicielem kompetencji, lecz pełni – w granicach określonych w upoważnieniu – jedynie funkcję tego organu.

Wygasną natomiast pełnomocnictwa udzielone tym wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, którzy w wyniku przeprowadzonych wyborów przestaną w kolejnej kadencji pełnić swoje funkcje. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem oraz doktryną pełnomocnictwo wygasa w razie wygaśnięcia stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, jeżeli umocowanie było wynikającym ex lege skutkiem powstania takiego stosunku prawnego. Po rozpoczęciu kadencji przez nowo wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostaną przygotowane stosowne upoważnienia. W związku z powyższym upoważnienia wydane pracownikom wskazanych organów mogą być wydane bezterminowo.

 

Obsługę informatyczną Urzędu powierzono spółce komunalnej – Lokalnymi Administratorami Systemu są osoby z tej spółki. Czy w związku z tym będą Państwo oczekiwali – oprócz upoważnień dla nich – jeszcze jakichś dokumentów dodatkowych?

Upoważnienia mogą być wydawane pracownikom urzędów obsługujących organy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i nie mogą przekraczać zakresu podmiotowego i przedmiotowego upoważnień pierwotnych, czyli wydawanych bezpośrednio organom. Wójtowie, burmistrzowie i prezydencji miast zostali zatem upoważnieni do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w rejestrach: PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego oraz w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry. Celem upoważnienia jest dokonywanie rejestracji danych w powyżej wskazanych rejestrach, jak również nadawanie użytkownikom powyższych rejestrów i systemów teleinformatycznych określonych uprawnień do dostępu do nich. Tylko takiej treści upoważnienia mogą wydawać swoim pracownikom wskazane powyżej organy.

 

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności